ข่าวน่าสนใจ

            หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบที่ดินบริเวณรูสะมิแล ให้แก่ ม.อ.ปัตตานี เพื่อการใช้ประโยชน์และสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

            อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565

            อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจำปี 2565

            กำหนดรับชุดครุยและเสื้อราชปะแตน บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

            สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

            ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ยกย่องผู้ทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้

            24 เม.ย. 66 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี หยุดราชการชดเชยในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ

            ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1444

            ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ที่ ม.อ.ปัตตานี

            ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566

            สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566

            สภาพนักงาน ม.อ.ปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ.

            ม.อ.ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น "ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง" ประจำปี 2565

            ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง มุ่งผลิตกำลังคนรองรับตลาดแรงงานด้านสปา

            ม.อ. เดินสายสัญจรเปิดเวทีพบนักวิจัยวิทยาเขตปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยต่อยอดสู่ระดับชาติและนานาชาติ

            ม.อ.ปัตตานี ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ "วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี" สู่การเป็น "อุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์" เชื่อมต่อพื้นที่รอบนอกและประเทศเพื่อนบ้าน

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขยายเวลาการเปิดประมูลและกำหนดการยื่นเอกสารเช่าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อ D6)

            รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ปัตตานี โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2566

            รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ปัตตานี โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัด สพม. ประจำปีการศึกษา 2566

            รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ประกอบการรร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ร้าน

            ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ม.อ.ปัตตานี

            สูจิบัตรวันมหิดล ประจำปี 2565

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล

            รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            จังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจัดงาน Open House ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี 32 โรงเรียน

            การรับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2565

            งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 จำนวน 41 ราย

            เปิดงานแล้ว ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี ชูประเด็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

            ม.อ.ปัตตานี ลงนามข้อตกลงกับบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

            เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่ ม.อ.ปัตตานี

            นายอิสมัน สะอิด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

            กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษามุสลิม ประจำปีการศึกษา 2565

            กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาไทยพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565

            คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา "

            คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามสรุปผลความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

            ม.อ.ปัตตานีร่วมกับหลายสถาบันจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติต่อเนื่องนานครึ่งปี

            บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 รวม 23 คน

            ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งหอประวัติวิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี

            ม.อ.ปัตตานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน

            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประกาศอัตราค่าบริการการตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

            ขอเชิญร่วมงานรับชมงานวันเด็กแห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจ psupattanicampus

            ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles