ข่าวน่าสนใจ

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมหารือกับไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะชายแดนใต้

            ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนหัวข้ออบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ ศอบต. เชื่อมสัมพันธภาพคณะทูตกลุ่มประเทศ OIC หนุนเสริมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา แก่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้

            โครงการ PAYANA for Staff ปีที่6 การพัฒนาคุณภาพงานและสมรรถนะสากลของบุคลากรสายอำนวยการเพื่อสร้างความเข็มแข็งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

            แถลงข่าว 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมเวทีเสวนา 50 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับการขับเคลื่อนสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

            กำหนดให้บริการจองชุดครุยและเสื้อราชประแตนสำหรับบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 รวม 34 คน

            คณะศึกษาศาสตร์ รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567

            ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 รวม 9 วัน 9 คืน

            รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            ม.อ.ปัตตานี มอบครุภัณฑ์ CPU คอมพิวพิเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

            รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

            ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566

            ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 You are the chosen one JACARANDA 56

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นายอิสมัน สะอิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี พบผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ลาแมสะมิแล ม.อ.ปัตตานี

            หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบที่ดินบริเวณรูสะมิแล ให้แก่ ม.อ.ปัตตานี เพื่อการใช้ประโยชน์และสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

            อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565

            อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจำปี 2565

            กำหนดรับชุดครุยและเสื้อราชปะแตน บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

            สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

            ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ยกย่องผู้ทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้

            24 เม.ย. 66 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี หยุดราชการชดเชยในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ

            ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1444

            ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ที่ ม.อ.ปัตตานี

            ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566

            สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566

            สภาพนักงาน ม.อ.ปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ.

            ม.อ.ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น "ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง" ประจำปี 2565

            ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง มุ่งผลิตกำลังคนรองรับตลาดแรงงานด้านสปา

            ม.อ. เดินสายสัญจรเปิดเวทีพบนักวิจัยวิทยาเขตปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยต่อยอดสู่ระดับชาติและนานาชาติ

            ม.อ.ปัตตานี ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ "วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี" สู่การเป็น "อุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์" เชื่อมต่อพื้นที่รอบนอกและประเทศเพื่อนบ้าน

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขยายเวลาการเปิดประมูลและกำหนดการยื่นเอกสารเช่าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อ D6)

            รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ปัตตานี โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2566

            รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ปัตตานี โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัด สพม. ประจำปีการศึกษา 2566

            รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ประกอบการรร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ร้าน

            ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ม.อ.ปัตตานี

            สูจิบัตรวันมหิดล ประจำปี 2565

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล

            รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            จังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจัดงาน Open House ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี 32 โรงเรียน

            การรับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2565

            งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 จำนวน 41 ราย

            เปิดงานแล้ว ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี ชูประเด็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

            ม.อ.ปัตตานี ลงนามข้อตกลงกับบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

            เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่ ม.อ.ปัตตานี

            นายอิสมัน สะอิด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

            กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษามุสลิม ประจำปีการศึกษา 2565

            กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาไทยพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565

            คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา "

            คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามสรุปผลความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

            ม.อ.ปัตตานีร่วมกับหลายสถาบันจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติต่อเนื่องนานครึ่งปี

            บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 รวม 23 คน

            ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งหอประวัติวิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี

            ม.อ.ปัตตานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน

            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประกาศอัตราค่าบริการการตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

            ขอเชิญร่วมงานรับชมงานวันเด็กแห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจ psupattanicampus

            ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles