แนะนำมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี


ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี


คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย อุดมพันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.ภักดี ต่วนศิริ
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ