บุคลากร


ระบบสารสนเทศปฏิทินการศึกษา

21 ต.ค.
ถึง
18 พ.ย. 2565

นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พิมพ์ใบ Pay In และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาต้องชำระก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอย่างน้อย 2 วันทำการ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การช

2 พ.ย. 2565

ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

8 พ.ย. 2565

วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

9 - 27 พ.ย.
2565

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพิ่ม และถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบ SIS (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในประกาศการลงทะเบียนเรียน)

21 พ.ย. 2565

วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565

25 พ.ย. 2565

วันสุดท้ายที่คณะขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา

25 พ.ย. 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

4 ธ.ค. 2565

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนผ่านระบบ SIS โดยไม่ปรากฏรายวิชาที่ถอนในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

5 ธ.ค. 2565
ถึง
12 ก.พ. 2566

วันถอนรายวิชาโดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏสัญลักษณ์ W (Withdrawn) ในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

9 ธ.ค. 2565
ถึง
17 เม.ย. 2566

นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ SIMS (กรณีแบ่งชำระแบบแบ่งจ่ายต้องชำระครบทุกงวดก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้)

19 ธ.ค. 2565
ถึง
13 ก.พ. 2566

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2565 แจ้งชื่อ ขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ SIMS

20 ธ.ค. 2565

วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษา กรณีลงทะเบียนแล้วโดยนักศึกษาจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน

20 ธ.ค. 2565

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

20 ธ.ค. 2565

วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2565

20 ธ.ค. 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จภาคการศึกษาที่ 1/2565

29 ธ.ค. 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7 - 13 ม.ค.
2566

สัปดาห์เรียนรู้ด้วยตนเอง (ไม่มีการเรียนการสอน)

24 ก.พ. 2566

วันประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565

10 มี.ค. 2566

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

10 มี.ค. 2566

วันสุดท้ายของการอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษา กรณีลงทะเบียนแล้วโดยไม่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน

10 มี.ค. 2566

วันสุดท้ายของการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษากรณีลงทะเบียนแล้วโดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะไม่ปรากฏผลการเรียน

10 - 28 มี.ค.
2566

วันส่งผลการเรียนผ่าน Website ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ของรายวิชา ที่มีเงื่อนไขเปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

10 มี.ค.
ถึง
9 เม.ย. 2566

วันส่งผลการเรียนผ่าน Website ของรายวิชาที่มีเงื่อนไขเปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ

10 มี.ค.
ถึง
7 มิ.ย. 2566

วันสุดท้ายของการส่งผลการประเมินเพื่อรายงานความก้าวหน้า ในการทำวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่าน Website

13 - 24 มี.ค.
2566

วันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565

24 มี.ค. 2566

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2565

25 มี.ค. 2566

วันปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565

24 - 19 เม.ย.
2566

ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ SIS