Prospective Students

News & Events
            สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566

            สภาพนักงาน ม.อ.ปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ.

            ม.อ.ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น "ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง" ประจำปี 2565

            ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง มุ่งผลิตกำลังคนรองรับตลาดแรงงานด้านสปา

            ม.อ. เดินสายสัญจรเปิดเวทีพบนักวิจัยวิทยาเขตปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยต่อยอดสู่ระดับชาติและนานาชาติ

            ม.อ.ปัตตานี ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ "วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี" สู่การเป็น "อุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์" เชื่อมต่อพื้นที่รอบนอกและประเทศเพื่อนบ้าน


            ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

            ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


            ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@psu.ac.th

webmaster : ccpn.web@psu.ac.th