Prospective Students

News & Events
            ม.อ.ปัตตานี ร่วมหารือกับไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะชายแดนใต้

            ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนหัวข้ออบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ ศอบต. เชื่อมสัมพันธภาพคณะทูตกลุ่มประเทศ OIC หนุนเสริมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา แก่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้

            โครงการ PAYANA for Staff ปีที่6 การพัฒนาคุณภาพงานและสมรรถนะสากลของบุคลากรสายอำนวยการเพื่อสร้างความเข็มแข็งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

            แถลงข่าว 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมเวทีเสวนา 50 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับการขับเคลื่อนสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

            กำหนดให้บริการจองชุดครุยและเสื้อราชประแตนสำหรับบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี


            ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น

            ประกาศราคากลางสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการ วมว.)

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@psu.ac.th

webmaster : ccpn.web@psu.ac.th