Prospective Students

News & Events

            หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบที่ดินบริเวณรูสะมิแล ให้แก่ ม.อ.ปัตตานี เพื่อการใช้ประโยชน์และสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

            อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565

            อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจำปี 2565

            กำหนดรับชุดครุยและเสื้อราชปะแตน บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

            สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564


            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 170 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@psu.ac.th

webmaster : ccpn.web@psu.ac.th