รายละเอียดข่าว


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566
          วิทยาเขตปัตตานี  คัดเลือกบุคลากรดีเด่น สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท   ดังนี้
          ประเภทผลงานทีมดีเด่น ได้แก่  แก๊งค์นางฟ้ากัน สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
          ประเภทสายสนับสนุน มี 4 ด้าน ประกอบด้วย
                     ด้านบริการดีเด่น  ได้แก่     นายอิสมาแอ เดร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
                     ด้านบริหารดีเด่น  ได้แก่    นายภานุวัฒน์ สาระพร  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตปัตตานี  
                                                               สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี
                     ด้านวิชาชีพดีเด่น  ได้แก่   นางสาวจารีต้า สมุหเสนีโต ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ  สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี
                    ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่  นายวิโรจน์ จิเหม และคณะ สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี        
           ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566   จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และจะได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยต่อไป.