รายละเอียดข่าว


โครงการ PAYANA for Staff ปีที่6 การพัฒนาคุณภาพงานและสมรรถนะสากลของบุคลากรสายอำนวยการเพื่อสร้างความเข็มแข็งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  PAYANA for Staff ปีที่6 การพัฒนาคุณภาพงานและสมรรถนะสากลของบุคลากรสายอำนวยการ โดยมี อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมโครงการฯ