ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


          หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบที่ดินบริเวณรูสะมิแล ให้แก่ ม.อ.ปัตตานี เพื่อการใช้ประโยชน์และสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

          อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565

          อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจำปี 2565

          กำหนดรับชุดครุยและเสื้อราชปะแตน บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --