แนะนำมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

"มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน”

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ

สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ในสาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

ผสมผสานและประยุกต์ความรู้

บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล ให้แก่บัณฑิต

ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า


" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"