Prospective Students

News & Events

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 รวม 34 คน

            คณะศึกษาศาสตร์ รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567

            ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 รวม 9 วัน 9 คืน

            รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            ม.อ.ปัตตานี มอบครุภัณฑ์ CPU คอมพิวพิเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา


            ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงรักษา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศตุรกี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศตุรกีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

            ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@psu.ac.th

webmaster : ccpn.web@psu.ac.th