แนะนำมหาวิทยาลัย

วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

13 มีนาคม 2511

เป็นวันที่ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลบังคับใช้วันสงขลานครินทร์

22 กันยายน 2510

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันมหิดล

24 กันยายน 2472

เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เสด็จทิวงคต

วันรูสะมิแล

9 พฤศจิกายน 2511

วันแรกที่บุคลากรและนักศึกษาเดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี