รายละเอียดข่าว


ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนหัวข้ออบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์
    เช้าวันนี้ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน หัวข้อ อบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์  โดยมี วิทยากรบรรยายเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.ธันย์ชนก พรมบุตร อาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย หัวข้อเกณฑ์การประเมิน UKPSF พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน โดยในช่วงบ่ายวันนี้ เป็นการบรรยาย หัวข้อเกณฑ์การประเมินฯ PSU -TPSF โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี สรวิสูตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์   โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน หัวข้อ อบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ จัดเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและส่งเสริมให้คณาจารย์ในวิทยาเขตปัตตานีเข้ารับการประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ฯ

                                                                                                                                                                                  ติดตามภาพได้ที่เพจ psupattanicampus