ศิษย์เก่า

ตลอด 50 กว่าปีผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ต่างมีบทบาทอยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ