รายละเอียดข่าว


อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         

       เช้าวันนี้  (10  พฤษภาคม  2566)  ที่สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565  และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565  ดังนี้

  ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้แก่
  - นายอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  - นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
  ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ได้แก่  นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
  อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ได้แก่ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีลา สำเภา คณะแพทยศาสตร์  อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดา เพ็ชรวรุณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว  อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์   อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพมาส ชิณวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์    อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม