คุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity & Transparency
                 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
              1. ดัชนีความโปร่งใส
              2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
              3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
              4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
              5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน
01.   โครงสร้าง

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                        ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
                        ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

02.   ผู้บริหาร

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         ข้อมูลผู้บริหาร

03.   อำนาจหน้าที่

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559

04.   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
                         แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565
                         รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2565)
                         (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (พ.ศ.2564-2567) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2565)
                              ฉบับทบทวน พ.ศ.2564

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ฉบับปรับปรุง

05.   ข้อมูลการติดต่อ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         การติดต่อ
                         แผนที่และเส้นทางสำหรับมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

06.   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            การเผยแพร่ข้อมูล :
            ด้านการศึกษา
                         ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
                         ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                         ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา
            การบริหารงานบุคคล
                         กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
                         การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                         มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                         บริหารเงินเดือน/ค่าตอบแทน
             การเงิน การคลัง การพัสดุ
                         ระเบียบต่างๆ หน่วยตรวจสอบภายใน
                         ระเบียบต่างๆ กองคลัง

การประชาสัมพันธ์
07.   ข่าวประชาสัมพันธ์

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08.   Q&A

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

09.   Social Network

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                     

การดำเนินงาน
10.    แผนดำเนินงานประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนการดำเนินงานประจำปีระยะยาว 20 ปี
                         แผนการการปฏิบัติงานประจำปี 2564

11.    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         รายงานข้อมูลแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

12.    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2564
                        รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563
                        รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2562
                        รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติงาน
13.    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ค่าไฟฟ้าหอพักนักศึกษาผ่านระบบ APPLICAION
                        คู่มือการจัดโครงการอบรม
                        คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุน
                        คู่มือการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
                        คู่มือการปฏิบัติงานเงินยึมทดลองจ่าย
                        คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำป้อม
                        คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี
                        คู่มืองานการเงินและงบประมาน
                        คู่มืองานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                        คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการกิจกรรมนักศึกษา

การให้บริการ
14.   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        คู่มือทั้งหมดของด้านงานพัสดุ
                        คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                        คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                        คู่มือทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัย
                        คู่มือการจัดทำภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ

15.   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            การเผยแพร่ข้อมูล :

16.   รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจการให้บริการ

            การเผยแพร่ข้อมูล :

17.   E-Service

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
                        ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        ระบบรับสมัครงาน
                        ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
                        ระบบประชุม
                        ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ( ปริญญาตรี )
                        ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ( ปริญญาโท-เอก )
                        ระบบการให้บริการสมัครสอบ TOEIC PSU Hatyai
                        ระบบการให้บริการการเรียนรู้และพั ฒนาทักษะภาษาออนไลน์
                        ระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                        ระบบจองหอพักงานหอพักนักศึกษา

การให้บริการ
18.   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนงบประมาณประจำปี 2563

19.   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564

20.   รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

21.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565
                        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22.   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในส่วนประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                        เว็บไซต์กองคลังในส่วนประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                        เว็บไซต์คณะแพทย์ในส่วนประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

23.   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

24.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

            แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1
                          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
                        แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
                        แผนอัตรากำลังคน

27.   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
                        ประกาศ เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
                        พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
                        ข้าราชการ
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
                        ลูกจ้างประจำ
                        ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2544
                    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
                    ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ มอ.เรื่องการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
                        TOR สายวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่
                         ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
                         ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                         ประกาศ ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
                    พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
                    ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนทั่วไป
                    ข้าราชการ
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
                    พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                    ลูกจ้างประจำ
                        ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2561
                         ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                         ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

28.   แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
29.   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 กระบวนการจัดการร้องเรียน / ร้องทุกข์
                 ผังกระบวนการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์

30.   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.   ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 สถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 https://www.facebook.com/search/top?q=Prince%20of%20Songkla%20University%2C%20Pattani%20Campus

33.    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2563
                  ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
                 ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34.   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

35.   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

37.    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38.    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            การเผยแพร่ข้อมูล :

แผนป้องกันการทุจริต
39.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            การเผยแพร่ข้อมูล :

40.   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

            การเผยแพร่ข้อมูล :

41.   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

            การเผยแพร่ข้อมูล :

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42.   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            การเผยแพร่ข้อมูล :

43.    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            การเผยแพร่ข้อมูล :