รายละเอียดข่าว


ม.อ.ปัตตานี ร่วมหารือกับไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะชายแดนใต้
    วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ สังคม วิทยาเขตปัตตานี พร้อม บุคลากรสังกัด สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพูดคุยกับ คุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส และคณะทำงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ สื่อสาธารณะท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อหารือระดมแนวคิดขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะ  Regional Creative Hub ระดับภูมิภาค รวมทั้งที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะ ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันพัฒนาระบบนิเวศสื่อสาธารณะท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ สะท้อนอัตลักษณ์และความยั่งยืน นำคุณค่าท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและสากล ผ่านการผลิตและจัดหาเนื้อหารายการตามแนวทางและมาตรฐานของสื่อสาธารณะ เพื่อสื่อสารข่าวสารและเนื้อหาที่มีความสำคัญกับคนในท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมของพื้นที่ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่มีอคติและการมีส่วนร่วมผลิตเนื้อหา และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสื่อสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สะท้อนอัตลักษณ์และยั่งยืน  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนด้านพันธกิจสังคม ตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เรื่องการรับใช้และการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารคอยหนุนเสริม คือ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ รวมทั้งคณะอีก 7 คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนในวิทยาเขตปัตตานี  

                                                                                                                                                               ภาพบรรยากาศได้ที่เพจ psupattanicampus