แนะนำมหาวิทยาลัย

สื่อประชาสัมพันธ์

PSU FACT SHEETวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย

Download

สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา (Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)

สำหรับสาธารณชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากร ( Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)

สำหรับนักเรียน และครูแนะแนว ( Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)