รายละเอียดข่าว


มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจำปี 2565
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยและประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565 ดังนี้

  อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ศ. นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคข้อในด้านที่เกี่ยวกับอาการทางด้านคลินิกและการรักษาต่างๆ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับเชิญไปบรรยายและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ จากผลงานทางด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญทางโรคข้อซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ จึงได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ถึง 2 สมัย ทำหน้าที่ร่วมกับสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคข้อสำหรับประชาชน และร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยนำมาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับโรครูมาติสซั่มในคนไทยมาใช้ปฏิบัติในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น

  อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
  ด้านการเรียนการสอน