รายละเอียดข่าว


อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565
        เช้าวันนี้  (11  พฤษภาคม  2566)  ที่สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565  อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์  ผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนี้