ผู้ปกครอง


ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง เพื่อติดตามข้อมูลนักศึกษา

ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลของนักศึกษาได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผ่าน iPSU application