รายละเอียดข่าว


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นายอิสมัน สะอิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี