ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เชื่อมโยงระบบการศึกษาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)