คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม

อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้

ดร.ชัยยา น้อยนารถ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตตรัง

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู

รักษาการแทนรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

อาจารย์สรัญญา โยะหมาด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
Deputy Dean for Administration

อาจารย์ณฐ ย่าหลี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
Associate Dean for student Development and Corporate Relations

ผศ.ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Assistant Dean for Research and Academic Services

อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Academics Affairs and Education Quality

อาจารย์ภวัต รอดเข็ม

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาโท

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด​

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ดร.จุติกา โกศลเหมมณี

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

หัวหน้าฝ่าย-สายสนับสนุน

คุณประกายมาส บาหลัง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร

คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา

คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

หัวหน้างาน-สายสนับสนุน

คุณกันธนา สมาธิ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ