วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม      ที่มีศักยภาพเชิงพลวัต ด้านวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และประเทศ             มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ

พันธกิจ

  1. สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่สากล
  2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) สู่การเป็นพลเมืองโลก
  3. บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Flagship

เป็นวิทยาเขตนวัตกรรมการจัดการและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
          • Aging Society (สังคมสูงวัย)
          • High Value Local Content (การเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่น)
          • Tourism for All (การท่องเที่ยวทุกช่วงวัย)
Tools -> Modern Management, Digital, Design

การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

เป้าหมายความสําเร็จเป็นระยะ การดําเนินงานในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) จําเป็นต้องแปลงยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญได้ 6 กลยุทธ์ คือ

  1. เพิ่มการสานพลัง สร้างความร่วมมือ (Synergy & Engagement)
  2. เพิ่มขีดความสามารถและทุนมนุษย์ (Human Competency & Human Capital)
  3. ยกระดับศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation Hub)
  4. ก้าวสู่สากลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (From Local to Global & Act to Local)
  5. สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่ (New Learning Platforms)
  6. องค์กรมีชีวิต องค์กรสุขภาวะ (Humanization & Healthy PSU)