You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้สภาพการดำเนินงานทางการตลาดจริง ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้สภาพการดำเนินงานทางการตลาดจริง ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • Post published:January 31, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้สภาพการดำเนินงานทางการตลาดจริง ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

, ,
, ,