You are currently viewing ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • Post published:March 28, 2023

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th