You are currently viewing ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง แบบปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง แบบปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน
  • Post published:June 19, 2023

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง แบบปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th