You are currently viewing ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
  • Post published:May 31, 2023

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th