You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • Post published:June 1, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th