You are currently viewing ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน
  • Post published:July 3, 2023

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th