You are currently viewing ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
  • Post published:September 27, 2023

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th