You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:July 20, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรม
นักศึกษา วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th