You are currently viewing ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:May 25, 2023

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)