หน่วยงาน

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณกัญญามาศ คงกล้า

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คุณภาณุวัฒน์ สิงหมงคล
คุณวรรณกร พิชัยรัตน์

เลขานุการผู้บริหาร

คุณชนัดตา แสงแก้ว
คุณวลัยลักษณ์ อุกกุฏานนท์

ทะเบียนและประมวลนักศึกษา

คุณวีณา แพฟืน
คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข

รับนักศึกษา

คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณศักดา มรกต
คุณณัฐนรี ศรีชัย

ทุนการศึกษา

คุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล

สหกิจศึกษาและฝึกงาน

คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา

บริการการศึกษา

คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

บริการวิชาการ

คุณกานตรัตน์ ชุมคง

วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ

คุณพนมศักดิ์ จันทร์ผ่อง
คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

สารบรรณและธุรการ

คุณเสาวนิตย์ โชติกมาศ

บริหารงานบุคคล รับสมัครงาน/นิติกร

คุณประกายมาส บาหลัง
คุณปิติกานต์ สังขพันธ์
คุณชิรยา ขันสังข์
คุณสุกัญญา ดำจุติ

พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

คุณกันธนา สมาธิ
คุณธัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา
คุณนนธิชา อู่ผลเจริญ
คุณสุจินดา ยิ้มวรรณ์

การเงิน บัญชี

คุณอรอนงค์ ทวิสุวรรณ
คุณรอยปกรณ์ เขาแก้ว
คุณเอกวดี วงษ์กรวรเวช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณอรวรรณ สรรเพชร
คุณพงษ์พันธ์ ประพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณนัฐนรี ศรีชัย

สวัสดิการนักศึกษา

คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่

ห้องสมุด

คุณอุไร ไปรฮูยัน
คุณเจนวิทย์ อรน้อม

ผลิตสื่อการเรียนการสอน

คุณสุพรรษา บุญเกื้อ
คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก
คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย

อาคารสถานที่

คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์ฒ
คุณนฤมล ศิริพานิชวงศ์

หอพักนักศึกษาศรีตรัง1

คุณวรรณา บุญเพ็ง
คุณฉวี บรรจงช่วย
คุณชะอ้อน ทองย้อย

หอพักนักศึกษาศรีตรัง3

คุณวรรณา บุญเพ็ง
คุณฉวี บรรจงช่วย
คุณชะอ้อน ทองย้อย

ศูนย์กีฬา

คุณกรวิชญ์ จันทอง
คุณรณกร คงอินทร์

นโยบายและแผน

คุณอัจฉราวรรณ ช่วยเนียม
คุณจีรศักดิ์ จันพุ่ม

ประกันคุณภาพ

คุณสุลาวัลย์ สุขลิ้ม

ขอใช้สถานที่

คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์

เครื่อง FAX

งานสารบรรณ 075-201747
งานเลขา 075-201746
งานพัสดุ 075-201748
งานบริการการศึกษา 075-201749

ป้อมยาม

ป้อมยามประตูหน้า 075-201745