You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:April 19, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th