You are currently viewing รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • Post published:April 21, 2023

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ไม่มี ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน

-ไม่มี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงาน

-ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม-ไม่มี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th