You are currently viewing ร่างประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:April 26, 2024

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 1 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th