You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)
  • Post published:November 27, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

(รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th