You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • Post published:April 4, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th