You are currently viewing ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  • Post published:March 30, 2023

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)