แผนที่และการเดินทาง

ติดต่อ ม.อ.ตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 075 201 712
โทรสาร 075 201 709
อีเมล prtrang@psu.ac.th
เว็บไซต์ www.psu.ac.th/trang