ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทุนการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กิจกรรมจิตสาธารณะที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ มีดังนี้

  • กิจกรรม/โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (รวมกิจกรรมที่จัดโดยคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งที่บันทึก และไม่ได้บันทึกในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษายกเว้น ทุนทำงานแลกเปลี่ยน หรือวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (ในนามผู้จัดโครงการ)
  • กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ (ภายนอกมหาวิทยาลัย) จัดขึ้น เช่น หน่วยงานราชการอื่น ๆ องค์กรการกุศล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น
  • กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นเอง เช่น รวมกลุ่มไปทำความสะอาด สถานที่ต่าง ๆ การบริจาคโลหิต, อ่านหนังสือให้ผู้ป่วย, กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านสุขภาพ/วิชาการ/อื่น ๆ ฯลฯ (ไม่รวมกิจกรรมที่อยู่ในเวลาของการฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติตามวิชาชีพ)

ตัวอย่างการบันทึกจิตสาธารณะ (กรณีเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บันทึกในระบบทรานสคริปกิจกรรมของมหาวิทยาลัย)  เช่น

* นักศึกษารวมกลุ่มไปกวาดลานวัด มัสยิด หรือโบสถ์  ****ผู้รับรองคือเจ้าอาวาส/ โต๊ะอิหม่าม   

* นักศึกษาออกค่ายให้ความรู้กับชุมชนในด้านวิชาการ/สุขภาพ ****ผู้รับรองอาจจะเป็นอาจารย์ในคณะ, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, บุคคลที่มอบหมายงาน

* นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย (ไม่รวมทุนทำงานแลกเปลี่ยน) ผู้รับรองคือ อาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติงาน

* นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวิชาเสริมหลักสูตร ในนามผู้เข้าร่วม (ไม่ใช่ในนามผู้จัด) ผู้รับรองคืออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น

มหาวิทยาลัยจะโอนค่าเล่าเรียนคืน ตามยอดเงินกู้ที่นักศึกษากู้ในเทอมนั้น ๆ โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ของนักศึกษา (บัญชีบัตรน.ศ.) โดยจะโอนค่าเล่าเรียนคืนหลังจากกองทุนโอนค่าเล่าเรียนมายังบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้ว อย่างเร็วประมาณ 1 เดือนหลังจากวันที่ที่ระบุโอนไว้ในระบบ 

  • สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ >> https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ App >> กยศ.Connect

เจ้าหน้าที่ไม่ทราบวันที่โอนที่ชัดเจนเช่นเดียวกับน.ศ.  แต่สามารถใช้วิธีตรวจสอบวันที่โอนค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนได้ด้วยวิธีการเดียวกันจากระบบตรวจสอบยอดหนี้  ดังนี้

  • สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ >> https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ App >> กยศ.Connect

สำหรับนักศึกษากยศ. ที่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน  สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง ผ่านเว็บ sis.psu.ac.th ได้ตามวิธีการดังตัวอย่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องตรวจสอบรายชื่อและยอดผ่อนผันค่าเล่าเรียน ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ก่อน  หากมีรายชื่อแสดงว่าได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียนตามยอดจำนวนค่าเทอมที่ผ่อนผันไว้

กรณีได้รับจดหมายหนังสือทวงหนี้ (หากเว้นการการกู้ยืมมาเกิน 2 ปี กองทุนกยศ.จะจัดส่งให้นักศึกษาเนื่องจากพ้นระยะเวลาปลอดหนี้) ให้นักศึกษาตรวจสอบสภานภาพในระบบ DSL ว่าปรากฏสถานะว่า “ศึกษาต่อ” (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ให้สถานะตรงกันกับสถานะในการศึกษาของนักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งหากไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการรายงานสถานภาพด้วยตนเองผ่านระบบ

หากต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินตามสิทธิเป็นกรณีเร่งด่วน ให้นักศึกษาชำระเงินค่าเล่าเรียนไปก่อน และนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้หลังชำระเงิน 3 วันทำการจากเว็บ  (https://sis.psu.ac.th) และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำรายชื่อออกจากระบบผ่อนผัน (เนื่องจากนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าเล่าเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจล่าช้า)

 *** กรณีนี้นักศึกษาจะได้รับการโอนเงินคืนเมื่อการดำเนินการกู้ยืมเสร็จสิ้นและมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากกองทุนเรียบร้อยแล้ว  (อย่างเร็วประมาณ 2 เดือน หลังจากการลงชื่อในแบบยืนยันฯ) ***

ภาพบรรยากาศเยี่ยมบ้านทุนต้นกล้าฯ

ติดต่องานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา ห้องพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีชั้น 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร 075-201724 โทรสาร 075-201709