พันธกิจเพื่อสังคมและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานประสานกลางของวิทยาเขตตรัง ที่มีภาระหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนประสานงานระหว่างอาจารย์ วิทยาเขต และหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการ จัดระเบียบวิธีการประสานงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงสังคมละชุมชนได้

  • สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดบริการวิชาการ
  • จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน
  • สนับสนุนการบริการวิชาการโดยเน้นการบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนหรือการวิจัย
  • สนับสนุนการบริการวิชาการที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน

งานพันธกิจเพื่อสังคมและวิเทศสัมพันธ์ (SEIA : Social Engagement and International Affairs)

วิสัยทัศน์
“หน่วยงานกลางของวิทยาเขตตรังเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
Central Department of Trang Campus to support value creation towards sustainable development

พันธกิจ
งานพันธกิจเพื่อสังคมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง มีพันธกิจสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ พันธกิจเพื่อสังคม และวิเทศสัมพันธ์ ของวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย
1) สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตตรัง
2) สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตตรัง
3) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนสังคม พัฒนาพื้นที่ และนโยบายสาธารณะท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) ดำเนินการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาเขตตรัง

ติดต่อเรา

งานบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1724 โทรสาร 0-7520-1747
Facebook : 
งานพันธกิจเพื่อสังคมและวิเทศสัมพันธ์
Facebook : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ.ตรัง
Facebook : International Affairs Trang Campus