บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานประสานกลางของวิทยาเขตตรัง ที่มีภาระหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนประสานงานระหว่างอาจารย์ วิทยาเขต และหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการ จัดระเบียบวิธีการประสานงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงสังคมละชุมชนได้

  • สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดบริการวิชาการ
  • จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน
  • สนับสนุนการบริการวิชาการโดยเน้นการบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนหรือการวิจัย
  • สนับสนุนการบริการวิชาการที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน

บริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บริการ จัดฝึกอบรม สัมมนา สัญญาจ้าง

บริการให้บริการข้อมูล การแปล

บริการตรวจกระดาษคำตอบ

ความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก

ติดต่อเรา

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1731 โทรสาร 0-7520-1711 หรือ 0-7520-1709