แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง


ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

วันที่

18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์) 13/02/2567
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 15/09/2566
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31/01/2566
15ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2566
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7) 18/04/2565
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อคอมพิวเตอร์)) 18/02/2565
12 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ) 15/02/2565
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26/10/2564
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 30/08/2564
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานก่อสร้าง 2 รายการ) 22/12/2563
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานก่อสร้าง 2 รายการ) 22/12/2563
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี) 29/10/2563
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 15/10/2563
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางเคมีเฉพาะ และชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและอาหาร 02/10/2563
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน Active Learning) 27/08/2563
3ม.อ.ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 29/07/2563
2(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 02/06/2563
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 17/01/2563