รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง


ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

วันที่

69 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 05/05/2566
68 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 05/04/2566
67 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 05/03/2556
66 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 06/02/2566
65 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 05/01/2566
64 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 05/12/2565
63 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 07/11/2565
62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 05/10/2565
61 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 05/09/2565
60 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 05/08/2565
59 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 05/07/2565
58 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 17/06/2565
57 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 17/06/2565
56 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 17/06/2565
55 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาาพันธ์ 2565 16/03/2565
54 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 18/02/2565
53 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 16/02/2565
52 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 04/01/2565
51 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 11/12/2564
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 11/11/2564
49 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 15/10/2564
48 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2564 15/10/2564
47 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 06/09/2564
46 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2564 06/09/2564
45 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 30/08/2564
44 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 30/08/2564
43 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 30/08/2564
42 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2564 30/08/2564
41 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 13/06/2564
40 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 13/06/2564
39 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 28/05/2564
38 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2564 28/05/2564
37 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 22/04/2564
36 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2564 22/04/2564
35 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 05/03/2564
34 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 05/03/2564
33 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 05/03/2564
32 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2564 05/03/2564
31 รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 05/03/2564
30 รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2563 05/03/2564ศูนย์การเรียนรู้


อบรมวิชาการ