รายละเอียดหน่วย บพท. ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จัดสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและสามจังหวัดชายแดนใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน ปรับปรนผลงาน ความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู่ชุมชนนักปฏิบัติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  หน่วย บพท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดงานสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ “โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน ... ปรับปรนผลงาน ความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู่ชุมชนนักปฏิบัติ”   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อย่างแท้จริง  โดยมีแพทย์หญิงเพชรดาว  โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา  ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี  (ม.อ.ปัตตานี) กล่าวรายงาน    ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  บรรยายพิเศษเรื่องปลุกพลัง “ชุมชนนักปฏิบัติ กับนวัตกรรม และเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน”