ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น

            ประกาศราคากลางสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการ วมว.)

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์)

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติจำนวน 10 รายการ

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว.

            ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศตุรกี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศตุรกีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

            ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 170 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 80 เครื่อง

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 10 รายการ

            ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 80 เครื่อง

            ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 10 รายการ

            ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

            ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 158 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาาพันธ์ 2565

            ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อคอมพิวเตอร์))

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ)

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2564

            (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2564

            รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2564

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2564

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2563

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2563