รายละเอียดข่าว


ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายวันเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


  เอกสารแนบ


    เนื่องด้วยการลงทะเบียนเรียน และเพิ่มรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตรงกับช่วงวันหยุดราชการในเทศกาลฮารีรายอ อาจส่งผลทำให้การประสานงานต่างๆ เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาค 1/2566 ดังนั้น เพื่อให้การการเพิ่มรายวิชาเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 ของนักศึกษาวิทยาเขตคปัตตานีทุกระดับชั้น เป็นไปอย่างเรียบร้อย วิทยาเขตปัตตานีจึงขยายช่วงเวลาการเพิ่มรายวิชาเรียนจากเดิมวันที่ 2 ก.ค.2566 เป็น วันที่ 5 ก.ค.2566