รายละเอียดข่าว


นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
    <p> เรียนนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นักศึกษาที่ลืมบัตรเอทีเอ็มไว้ที่ตู้เอทีเอ็ม โรงอาหารลานประดู่</p> <p> ติดต่อรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี</p>