บุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศและระเบียบเอกสารที่เกี่ยวกับบุคลากร

 1. PSU Passport
 2. ระบบสารสนเทศบุคลากร(DSS)
 3. ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
 4. ระบบ TOR online
 5. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)
 6. ระบบเบิกเงินสวัสดิการ กองทุนพนักงาน (ตรวจสอบยอดเงินที่เบิกจ่าย)
 7. ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.อ.
 8. ระบบตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (รพ.สิทธิประกันสังคม)
 9. ระบบรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 10. รายงานความก้าวหน้าการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น
 11. ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากรออนไลน์(กรณีบรรจุใหม่)
 12. ระบบสารสนเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน
 13. ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน Online
 14. ระบบการให้บริการสุขภาพ ม.อ.ภูเก็ต
 15. PSU Phuket, Care You. (ม.อ.ภูเก็ต ห่วงใยคุณ)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มอบอำนาจรองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ คณบดี (ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตภูเก็ต)

ประกาศ/ แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประกาศ/ แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การลาประเภทต่างๆ

บำเหน็จ บำนาญ/ เงินชดเชย

เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีลาออกจากงาน

การประกันสุขภาพส่วนบุคคล(กลุ่ม)

การประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยไวรัสโคโรนา-19

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กสพ.)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

กองทุนสวัสดิการ

กองทุนประกันสังคม

สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สวัสดิการเงินกู้ภายนอก

แบบฟอร์มของงานบริหารงานบุคคล

คำร้องขอคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มประวัติ

แบบฟอร์มสแกนลายนิ้วมือ (เฉพาะบุคลากรสังกัดสนอ.)

ประกันสังคม

หนังสือรับรอง

เบิกยา

 • แบบฟอร์มขอเบิกยาและเวชภัณฑ์

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เบิกสวัสดิการ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบสมัครงาน

สัญญาจ้าง

รายงานตัวเข้าทำงาน/ คำขอมีบัตร/ แก้ไข เพิ่ม ข้อมูลครอบครัว

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ

ใบลา

แบบฟอร์มหนังสือตรามหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง

  • ** ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK และกดดาวโหลดลงเครื่องข้อความในเอกสารจะเป็นแบบปกติ


วันหยุดราชการ

ระเบียบ / ประกาศ แบบฟอร์ม เรื่องอื่นๆ

PDPA
(Personal Data Protection Act)

Personal Data Protection Act

          ยุคนี้เป็นยุคของการครอบครองข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเพราะยิ่งมีข้อมูลมาก สามารถวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการ ชิงความได้เปรียบในทางธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ การขาย หากสามารถรวบรวมเก็บไว้ ไม่ว่าโดยวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม จากแหล่งต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ระบบสารสนเทศ หรือแม้จะเป็นในอุปกรณ์ดิจิทัลทำให้เจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะตัวบุคคลรู้สึกถึงความไม่เป็นส่วนตัว อาจถึงขนาดถูกเลือกปฏิบัติ ถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ สร้างความเสียหาย ซึ่งในยุคนี้ ผู้คนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างให้ความสำคัญของความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพ จึงต้องมีกฎหมายออกมาควบคุม และออกบทลงโทษเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
 
          Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็น กฏหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การควบคุมไม่ให้องค์กรธุรกิจ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งพบกันอยู่ทั่วไป เช่น มีการโทรนำเสนอสินค้าจากบริษัทอาหารเสริมแห่งหนึ่ง หลังจากที่เราไปใช้บริการตรวจเช็คระยะจากศูนย์รถยนต์  โดยที่เราไม่เคยตกลงให้ข้อมูลติดต่อกับบริษัทดังกล่าวมาก่อน เป็นต้น
 
            ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ผู้บริโภคทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการศึกษาด้วย สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยข้อบังคับกฎหมาย PDPA จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะในเรื่องข้อมูลประวัติศึกษา ข้อมุลเกี่ยวกับการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ที่อาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ ๆ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ บันทึกเสียง ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
จำนวนบุคลากรไทย
สายอำนวยการ/วิชาชีพ
จำนวนบุคลากรต่างชาติ
สายอำนวยการ/วิชาชีพ
จำนวนบุคลากรไทย
สายวิชาการ
จำนวนบุคลากรต่างชาติ
สายวิชาการ

NEW VIDEO For Teaching

Device Setting for Hybrid Teaching More video please see on Youtube

ห้องสอนออนไลน์

ห้องสอนออนไลน์มีรายละเอียดการใช้บริการดังนี้

จองได้ครั้งละไม่เกิน 4 ชม. ใน ห้อง 4001ห้อง 4003 ห้อง 4005 ห้อง 4007 ห้อง 4009 ห้อง 4011 ห้อง 4013 ห้อง 4015 ห้อง 5403 ห้อง 5404 ที่เปิดเป็นห้องสอนออนไลน์ให้บริการเฉพาะวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการเท่านั้น

หากประสงค์จะจองต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์หรือจองจำนวนมากสามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุด 

โทร. 6042

Newsletter ของสภาอาจารย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ชัยนันต์ Read more
คณะผู้บริหารม.อ.ภูเก็ต นิเทศโครงการสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบรูไน วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต Read more
ม.อ.ภูเก็ต รับฟังข้อเสนอแนะ COACHING พร้อมรับการตรวจประเมินรับรองสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยอาจารย์ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (GREEN Read more
ตัวแทนนักกีฬา ม.อ.ภูเก็ต เข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 Read more
แพทย์แผนไทย ม.อ.ภูเก็ต จัดอบรม 3 เทคนิคสยบตัวตึง เรียนรู้ ฤาษีดัดตน อาหารตามธาตุ การทำลูกประคบสมุนไพร                     หน่วยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read more