รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะและสาขาที่เปิดสอน

การรับสมัครเข้าศึกษา TCAS 67

ชื่อโครงการรับสมัคร รายละเอียด กำหนดการสมัคร สมัคร
เด็กดีศรี ปวช. ข้อมูล บัดนี้ – 9 ม.ค. 67 สมัคร
ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ข้อมูล 13 พ.ย. 66 – 9 ม.ค. 67 สมัคร
โครงการ Phuket International Admission (For foreign applicants (using passport)) EN ||TH 21 กันยายน 2566–5 กรกฎาคม 2567 สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อ
- โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
- โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบที่ 1/1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อ
- โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)
- โครงการเด็กดีศรี ปวช. รอบที่ 1/1 ปีการศึกษา 2567

โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ - เรียน ล่วงหน้า) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อโครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ - เรียน ล่วงหน้า) ปีการศึกษา 2567

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคคลที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาภายใต้โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาภายใต้โครงการเด็กดีศรี ปวช. ในรอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครภายใต้โครงการ ม..ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

1.4 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชานั้น ๆ กำหนดไว้รายละเอียดตามตาราง

1.5 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.1 – 1.4 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาและ/หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป  

"ติดตามข้อมูลการรับสมัครเรียนผ่านพี่มะลิได้"
QR CODE
พี่มะลิ

เจ้าหน้าที่หน่วยรับนักศึกษา

อรชร สุขเปรม
" พี่ชร "
0-7627-6028
ณัฐกานต์ ณ สงขลา
" พี่แอร์ "
0-7627-6029
ปพิชญา นาคะพิทยาภรณ์
" พี่ทราย "
0-7627-6029"ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม"

งานทะเบียนและประมวลผล [รับนักศึกษา]

admissionpkt@phuket.psu.ac.th

0 7627 6028-29